Op 7 mei vond in Zalencentrum De Til in Giessenburg de eerste Stakeholdersbijeenkomst met de trekkers van de RMA plaats. Naast de betrokken overheden (opdrachtgevers voor het Landschapsontwikkelingsplan) waren tal van organisaties uit het maatschappelijk middenveld uitgenodigd. Vertegenwoordigers van de land- en tuinbouw, ondernemers, natuurbeheersorganisaties en belangenverenigingen waren vertegenwoordigd.

De aftrap werd gegeven door Maks van Middelkoop, wethouder van de gemeente Vijfheerenlanden en bestuurlijk trekker van de Ruimtelijk Maatschappelijke Agenda. Daarna kwam Dick Verwoert van de gemeente Molenlanden aan het woord, hij gaf als ambtelijk projectleider van het Landschapsontwikkelingsplan een korte samenvatting over de doelstelling van het project. Daarna kwam Serge Vonk van IMOSS aan het woord. Hij gaf een presentatie over de aanpak om te komen tot een breed gedragen landschapsontwikkelingsplan. Een korte samenvatting van zijn presentatie:

Samenvatting

IMOSS, ontwerp- en adviesbureau op het gebied stedenbouw, landschap en buitenruimte heeft onlangs de opdracht verworven voor het opstellen van de ruimtelijke en maatschappelijke toekomstvisie en een Landschapsontwikkelingsplan voor de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. In deze regio werken drie gemeenten (Gorinchem, Vijfheerenlanden en Molenlanden) samen met twee provincies (Utrecht en Zuid-Holland) én het Waterschap Rivierenland aan de Regionaal Maatschappelijke Agenda (RMA).

AANLEIDING

Het Landschapsontwikkelingsplan vormt één van een 15 tal opgaven die in het kader van de RMA door de regio zijn benoemd. Landschapsontwikkeling wordt binnen deze opgave breed opgevat. Het gaat om de huidige en de toekomstige waarden van de ruimte in stad en land en de relaties ertussen. Landschap bevat cultuurhistorische structuren (archeologie, historische geografie), biedt belevings- en gebruiksmogelijkheden (recreatie/toerisme, landbouw, wonen) en heeft natuurwaarden (geomorfologie, ecologie). Het beoogde resultaat is een toekomstvisie voor het landschap, waarin kansen en bedreigingen voor goede landschapsontwikkeling en de te realiseren programma’s en (gebieds)projecten in beeld zijn gebracht.

DE OPGAVE

In het landschap komen tal van ruimtelijke opgaven samen. Daarom wordt landschapsontwikkeling gezien als strategisch middel om specifieke doelen te bereiken. Een aantal onderwerpen nemen gezien de actualiteit een centrale positie in binnen de toekomstvisie:

  • Toekomst van de agrarische sector
  • Versterken van de vrijetijdseconomie
  • Betere bereikbaarheid
  • Waterveiligheid en klimaatadaptatie
  • Omgang met bodemdaling
  • Energietransitie

De opgave is om binnen relatief kort tijdsbestek stakeholders op al deze onderwerpen bij elkaar te brengen en draagvlak te creëren voor de toekomstvisie en het landschapsontwikkelingplan. Vervolgens wordt er een uitvoeringsprogramma opgesteld waarin projecten en programma’s concreet worden benoemd en gerealiseerd.

Bij de ontwikkeling van de toekomstvisie voor het landschap volgen wij een pragmatische en daadkrachtige aanpak. Deze aanpak bestaat uit drie fasen:

  • Stap 1: Dataverzamelingsfase
  • Stap 2: Pressure cookerfase
  • Stap 3: Uitvoeringsfase

De presentatie is in zijn geheel te downloaden via deze link: document 13925-P, presentatie aanpak LA5HL 07-05-2019

Discussie

De presentatie gaf aanleiding tot een levendig gesprek. Veel partijen spraken hun waardering uit t.a.v. de gepresenteerde aanpak, maar er waren ook vragen over de uitvoering. Hoe worden partijen betrokken die minder tijd beschikbaar hebben bijvoorbeeld. De vragen en suggesties worden mee genomen bij de verdere uitwerking en aanpak van het proces.